بایگانی دسته‌ی: آمار استنباطی پارامتری

anova

تحلیل واریانس چیست؟-آماره فیشر

تحلیل واریانس یکی از مباحث پر تکرار آماری است. در این مقاله قصد داریم ابتدا تحلیل وارینس را با مثالی ملموس و ساده توضیح دهیم و کاربرد آن را مطرح خواهیم کرد. در ادامه آزمون فیشر و تاثیر آن در آنالیز واریانس یکطرفه مطرح خواهد شد. در انتها هم علت استفاده از واریانس را در […]

tow-way-ANOVAjpg

آنالیز واریانس دوطرفه چیست؟-اجرای آن در SPSS با مثالی کاربردی

آنالیز واریانس دوطرفه یکی از مباحث آمار پارامتری است، برای توضیح این مفهوم ابتدا توضیح بسیار مختصری از آنالیز واریانس یک طرفه ارائه می دهیم و پس از آن با بیانی ساده و با مثالی ملموس به توضیح مفهوم آنالیز واریانس دوطرفه می پردازیم. در ادامه این مقاله با یک مثال کاربردی به اجرای آنالیز […]

ancova

آنالیز کوواریانس(ANCOVA) چیست؟ با مثال کاربردی در spss

آنالیز کوواریانس یکی از مهمترین مباحث آماری است. ابتدا با مثال ملموس شروع می‌کنیم. مدیر فروشی می خواهد بررسی کند که آیا فروشنده های مرد موفق تر هستند یا فروشنده های زن؟ او می داند سابقه کار هم در موفقیت فروشندگان موثر است.در آنالیز کوواریانس علاوه بر متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، متغیرهای اضافی که […]

ANOVA-one-way

آنالیز واریانس یک طرفه چیست؟-مثال کاربردی در SPSS

برای توضیح آنالیز واریانس یک طرفه ابتدا بهتر است با یک مثال کاربردی آغاز کنیم.فرض کنید می‌خواهیم میانگین دو جامعه را مقایسه کنیم. مثلاً اگر بخواهیم در یک سازمان بررسی کنیم آیا میانگین حقوق کارمندان زن با میانگین حقوق کارمندان مرد متفاوت است، از آزمون تی استفاده می‌کنیم. اما اگر میانگین بیش از دو جامعه […]