روش ها و ابزار های تحلیل آماری پایان نامه

فهرست مطالب

[block id=”breadcrumb”]

تحلیل آماری پایان نامه یکی از مهم ترین بخش های پایان نامه های دانشجویی است. به دلیل اهمیت این بخش در ارائه نتایج و تعمیم این  تحلیل ها  اهمیت تحلیل آماری پایان نامه را بیش از پیش می کند. دقت و ظرافت در انجام این بخش از پایان نامه از اهمیت بسزایی برخوردار است به همین دلیل معمولا یا این بخش را به افراد متخصص می دهند و یا در برخی دیگر مشاور آماری را در این زمینه در کنار خود خواهند داشت.در این مطلب ابتدا به روش های تحلیل آماری و سپس ابزار های مورد نیاز و مشکلات معمول دانشجویی می پردازیم.

تحلیل‌های آماری به عنوان جزء جدایی ناپذیر در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان، دانش پژوهان، شرکت‌ها، مؤسسات مختلف و… (اعم از تحلیل مقاله، پایان نامه، پروژه‌های دانشجویی، ارائه ها، بررسی سود و زیان و بهینه سازی مخارج شرکت‌ها، کنترل کیفیت آماری و… ) بر آن است که با بهره‌گیری از نرم افزارهای مختلف (مانند Excel، R، SPSS، Smart PLS و… ) آن‌ها را در تحلیل داده‌ها و رسیدن به اهداف پژوهشی و آماری خود یاری نماید.

 امروزه با توجه به فراگیر شدن شبکه‌های اجتماعی بهره‌گیری از متخصصین آمار در شهرهای دیگر، به سادگی فراهم شده است. آمار پیشرو با بهره‌گیری از متخصصین مجرب و کادری حرفه‌ای، آماده دریافت  سفارشات شما از کلیه نقاط کشور (مشهد، تهران، شیراز، اصفهان، مازندران و… ) و نیز مشاوره (پایان نامه، مقاله، پروپوزال (پیشنهاده) )، آموزش و انجام تحلیل آماری پایان نامه (فصل چهارم) دانشجویان کلیه رشته‌ها (مدیریت، حسابداری، روانشناسی و… ) است.

روش‌های تحلیل آماری پایان نامه

تجزیه و تحلیل داده‌ها براي بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع‌آوري شده از موضوع مورد پژوهش است تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌هاي پژوهش محسوب میشود. داده‌هاي خام با استفاده از نرم‌افزارهاي آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرند.

روش هاي آماري براي تحلیل آماری پایان نامه به دو دسته‌ي كلي روش‌هاي آمار توصيفي و روش‌هاي آمار استنباطي دسته بندي مي شوند.

روش هاي آمار توصيفي شامل روش هاي جمع آوري داده ها، پردازش اولیه داده ها، دسته بندي و خلاصه كردن و همچنين رسم نمودارها و جداول مختلف آماري به همراه محاسبه شاخص‌هاي آماري تمايل مركزي و پراكندگي است.

اصولاً استنباط آماري مبتني بر تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع آوري شده از روش‌هاي نمونه گيري است. با استفاده از روش‌هاي مختلف استنباط آماري مي توان روابط مختلف بين متغيرهاي وابسته و مستقل را بررسي نموده و از روي اين روابط و يا برازش مدلهاي مختلف به داده‌ها براي آينده نتيجه‌گيري نمود. همچنين با استفاده از اين روش‌ها و با در نظر گرفتن سطح اطمينان معين، مي توان نتايج بدست آمده از نمونه تصادفی را به جامعه تعمیم داد.

روش هاي تحليل و استنباط آماري از لحاظ فني به دو دسته‌ي آمار پارامتري و آمار ناپارامتري تقسيم مي شوند. روش هاي آمار پارامتري روش‌هايي هستند كه مستلزم معلوم بودن توزيع جامعه هستند. بنابراين در صورتي كه توزيع جامعه از الگوي خاصي مثل توزيع نرمال پيروي كند، مي توان از اين روش ها استفاده كرد. اما روش هاي آمار ناپارامتري آزاد توزيع بوده و به الگوي جامعه بستگي ندارد. در تحلیل آماری پایان نامه با توجه به جامعه مورد نظر روش استنباط را باید انتخاب کنیم.

روش هاي آمار استنباطي عمدتاً شامل آزمون فرضيه هاي آماري و برازش مدل به داده‌ها است. گاهي اوقات نيز مي توان روش برآورد فاصله‌اي را به عنوان يكي از روش‌هاي آمار استنباطي به شمار آورد.

وقتي براساس نمونه تصادفي تقريبي از ميانگين، انحراف استاندارد يا واريانس و ديگر شاخص هاي آماري بدست مي آوريم، در واقع برآورد نقطه اي از آن شاخص ها بر اساس نمونه تصادفي را محاسبه می‌كنيم.

 واضح است كه اگر نمونه تصادفي تغيير يابد، اين برآوردها نيز عوض خواهند شد. لذا اگر بخواهيم با داشتن فقط يك نمونه تصادفي در مورد جامعه آماري و شاخص‌هاي آن استنباطي داشته باشيم، مي توان از روش برآورد ديگري با نام برآورد فاصله‌اي استفاده نمود. در برآورد فاصله اي در واقع با درنظر گرفتن يك سطح اطمينان معين، فاصله اي را به عنوان حد بالا و پايين براي مقدار شاخص آماري در جامعه ارائه مي كنيم.

فرضیه ها و تحلیل آماری پایان نامه

مسأله آزمون فرضيه ها در اكثر مباحث آماري به عنوان يك مسأله اساسي مورد استفاده واقع مي شود. در بيشتر مسائل، يك تناظر يك به يك بين آزمون فرضيه و برآورد فاصله اي پارامتر متناظر در جامعه وجود دارد.

انواع فرضيه ها:

  1.   فرضیه آماری H0
  2.       فرضیه آماری H1

معمولاً در آزمون فرضيه هاي آماري به بررسي ادعاي محقق در مورد مقدار يا مقادير پارامتر جامعه مي پردازيم. لذا در آزمون فرضيه ها دو فرضيه به نام‌هاي فرضيه صفر يا اوليه كه معمولاً با H0 نشان داده می‌شود و فرضیه مقابل یا مخالف که با نماد H1 نشان داده مي شود، وجود دارد. فرضيه آماري هرگونه ادعايي در خصوص جامعه است كه هيچ نوع رابطه يا تفاوتي را بيان نمي‌كند. فرضيه مقابل هر گونه فرضيه اي است كه نفي H0 باشد. بنابراين در اكثر موارد ادعاي محقق تحت عنوان فرضيه مقابل در نظر گرفته مي شود. این نوع فرضیه ها در تمامی پروژه های تحلیل آماری پایان نامه وجود دارد.

براي بررسي اين فرضيه ها، با توجه به اين كه پارامتر مربوطه در جامعه نامعلوم است، بايد نمونه اي تصادفي از جامعه برگزيده و با توجه به آماره هاي معين كه بر اساس مشاهدات نمونه اي مقدار آن به دست مي آيد در مورد رد كردن يا رد نكردن فرضيه آماري تصميم گيري نمود. به طور كلي يك فرضيه گزاره اي در مورد پارامتر مجهول جامعه است.

 انواع آزمون‌ها و روش‌های تحلیل آماری پایان نامه

Statistical-analysis-of-the-dissertation-method
Statistical-analysis-of-the-dissertation-methods

برخی از آزمون‌ها و روش‌های پرکاربرد مانند: آزمون‌های همبستگی (پیرسن، اسپیرمن و… )، آزمون‌های استقلال (کی‌دو و… )، آزمون‌های T، آنالیز واریانس، انواع رگرسیون، انواع سری‌های زمانی، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر و تحلیل‌های عاملی، انواع خوشه بندی و طبقه‌بندی، روش‌های بررسی روایی و پایایی و … با توجه به اهداف و فرضیات محقق، اغلب در تحلیل آماری پایان نامه‌ مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 طرح‌های تک متغیره و چندمتغیره

برخی طرح‌ها تک متغیره و برخی چند متغیره محسوب می‌شوند. برای مثال در رگرسیون، هنگامی که چند متغیر وابسته (ملاک) و یک یا چند متغیر مستقل (پیش‌بین) داشته باشیم، با رگرسیون چند متغیره روبرو هستیم، در حالی که اگر یک متغیر وابسته داشته باشیم، در حوزه‌ی رگرسیون تک متغیره هستیم. (نکته: در حوزه رگرسیون تک متغیره (یک متغیر وابسته)، اگر رگرسیون ما فقط یک متغیر مستقل داشته باشد، به آن رگرسیون ساده و اگر چند متغیر مستقل داشته باشیم، به آن رگرسیون چندگانه گفته می‌شود.) این بخش نشان می دهد که تعداد متغیر وابسته نیز در انتخاب روش تحلیل آماری پایان نامه بسیار مهم است.

 انواع نرم‌افزارهای مورد نیاز تحلیل‌ آماری پایان نامه

بعضی از نرم‌افزارها جامع هستند و پاسخگوی اغلب نیازهای محققین برای تحلیل داده‌ها، در تمام رشته‌ها و مطالعات هستند و برخی به منظور انجام محاسبات برای نوع خاصی از مطالعات هستند و در زمینه‌ها و مطالعات دیگر کاربرد ندارند. نرم افزارهایی مانند R، SAS، Stata و SPSS از جمله نرم‌افزارهای جامع هستند. نرم افزارهای دیگری مانند Eviews، Microfit و G Power از جمله نرم افزارهایی هستند که در زمینه‌های خاصی کاربرد دارند.در تصویر سه نکته درباره نگارش فصل چهارم پایان نامه که ارتباط نزدیکی با تحلیل آماری پایان نامه دارد بیان شده است.

Statistical-analysis-of-the-dissertation-point
سوالات متداول دانشجویان

نمی‌دانم از کدام آزمون آماری در تحلیل آماری پایان نامه خود باید استفاده کنم؟

در کار با نرم افزارهای آماری مشکلات زیادی دارم، از چه کسی کمک بگیرم؟

داشتن دانش آماری کافی و تسلط به نرم افزارها برای نوشتن پایان نامه بسیار پر اهمیت است. شرکت آمارپردازان پیشرو با مشاوره رایگان، آموزش‌های خصوصی و گروهی (آموزش مباحث آماری و نرم‌افزارها) و انجام تحلیل‌های آماری به دانشجویان کمک می‌کند تا در کمترین زمان آماده دفاع از پایان نامه خود شوند.

به عنوان سخن آخر به ذکر چند نکته درباره نگارش فصل چهار می‌پردازیم:

اول اینکه ابتدای این فصل نیازمند مقدمه و در انتها نیازمند نتیجه گیری است که مربوط به مباحث مطرح شده در این فصل است. دوم اینکه این فصل نیازمند ارائه‌ی منبع برای نتیجه‌های حاصل از تحقیق نیست (بدیهی است که باید دستاورد تحقیقات محقق باشد) سوم اینکه این فصل مهمترین قسمت پایان‌نامه می‌باشد و باید برای نگارش آن دقت و معلومات کافی منظور شود.

تحلیل آماری پایان نامه در بسیاری از موارد با توجه به واحد هایی که در رشته های غیر آماری وجود دارد این امکان را به دانشجویان می دهد تا خود بتوانند تحلیل داده ها را انجام دهند. با توجه به تنوعی که در ابزارها و روش های آماری وجود دارد، در بسیاری از موارد دانشجویان در ابتدا امر برای انتخاب روش تحلیل و سایر موارد به یک مشاور آماری نیاز دارد شرکت آمار پیشرو امکانی را برای شما قرار داده تا بتوانید بصورت رایگان از افراد متخصص مشاوره دریافت کنید. به منظور استفاده از مشاوران متخصص می توانید به قسمت مشاوره آماری رایگان مراجعه کنید.

جدیدترین روش ها و ابزار های تحلیل آماری پایان نامه را در مطالب بعدی در اختیار شما قرار خواهیم داد. برای با خبر شدن از مطالب جدید و استفاده بهنگام از آن ها می توانید صفحه اینستاگرام آمار پیشرو را دنبال کنید. در این صفحه جدید ترین مطالبی که بر روی سایت آمار پیشرو قرار می گیرد اطلاع رسانی خواهد شد.

با توجه به اهمیت و ظرافتی که تحلیل آماری پایان نامه دارد، در بسیاری از موارد برای انجام این بخش و تحلیل داده ها از خدمات شرکت های آماری استفاده می شود. شرکت آمارپردازان پیشرو با بهره‌گیری از کادری مجرب و مسلط به نرم‌افزارهایی مانند Lisrel, R، SPSS، Amos، smart PLS، مجموعه آفیس Excel، PowerPoint، Word، Access، Lisrel، Eviews، Minitab، MAXQDA، ExpertChoice، ArcGIS و… آماده خدمت‌رسانی به دانشجویان، دانش پژوهان، شرکت‌ها، مؤسسات مختلف و… در جهت رفع نیازهای آماری آنان است. علاوه بر مطالبی که گفته شد میتوانید از خدماتی از جمله تحلیل آماری پایان نامه با SPSS یا استفاده از معادلات ساختاری برخوردار شوید.

روش‌های تحلیل آماری پایان‌نامه چیست؟

روش هاي آماري براي تحلیل آماری پایان نامه به دو دسته‌ي كلي روش‌هاي آمار توصيفي و روش‌هاي آمار استنباطي دسته بندي مي شوند.

آمارتوصیفی چیست؟

آمار توصیفی پردازش اولیه داده ها، دسته بندي و خلاصه كردن و همچنين رسم نمودارها و جداول مختلف آماري به همراه محاسبه شاخص‌هاي آماري تمايل مركزي و پراكندگي است.

روش‌های آماراستنباطی چیست؟

روش هاي آمار استنباطي عمدتاً شامل آزمون فرضيه هاي آماري و برازش مدل به داده‌ها است.

روش‌های تحلیل و استنباط آماری چگونه است؟

روش هاي تحليل و استنباط آماري از لحاظ فني به دو دسته‌ي آمار پارامتري و آمار ناپارامتري تقسيم مي شوند.

از روش‌های آمار پارامتری چه زمانی استفاده می‌شود؟

روش هاي آمار پارامتري روش‌هايي هستند كه مستلزم معلوم بودن توزيع جامعه هستند. بنابراين در صورتي كه توزيع جامعه از الگوي خاصي مثل توزيع نرمال پيروي كند، مي توان از اين روش ها استفاده كرد.

از روش‌های آمار ناپارامتری چه زمانی استفاده می‌شود؟

روش هاي آمار ناپارامتري آزاد توزيع بوده و به الگوي جامعه بستگي ندارد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در توییتر
اشتراک گذاری در تلگرام
اشتراک گذاری در واتساپ
اشتراک گذاری با ایمیل

بیشتر بخوانید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیشتر بخوانید

ثبت سفارش

جهت سفارش کافیست تا فرم زیر را پر کنید. کارشناسان آمار پیشرو در اسرع وقت با شما تماس می گیرند

مشاوره رایگان

جهت دریافت مشاوره رایگان تنها کافیست نام و تلفن خود را وارد کنید تا کارشناسان آمار پیشرو در اسرع وقت با شما تماس بگیرند

کار خودتان را راحت کنید

همین الان می توانید با کارشناسان ما به صورت کاملا رایگان مشاوره کنید و یا سفارش خود را ثبت و ادامه کار را به تیم توانمند آمار پیشرو بسپارید و از این همکاری لذت ببرید