خدمات آمار پیشرو در حوزه نرم افزار

Expert Choice

معرفی نرم افزار Expert choice

یکی از نرم افزارهایی که برای انجام تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده می‌شود، نرم افزار Expert Choice است. این نرم افزار در مهندسی صنایع، عمران، معماری و… کاربردهای فراوانی دارد. نرم افزار Expert Choice توانایی‌های بسیار زیادی از جمله طراحی نمودار سلسله مراتبی، تعیین اولویت‌ها و محاسبه اوزان، محاسبه نرخ ناسازگاری و تحلیل حساسیت را دارد.

قابلیت‌های کلیدی نرم افزار Expert choice چیست؟

  • ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری چند معیاره بر اساس تکنیک سلسله مراتبی
  • طراحی نمودار سلسله مراتبی
  • محاسبه وزن نهایی معیارها و تعیین اولویت‌ها
  • قابلیت تحلیل حساسیت نسبت به تغییر در پارامترهای مساله
  • محیط کاربری آسان و قابل درک
  • امکان استفاده از نمودارها و گراف ها برای ارائه نتایج و عملکردها
  • امکان ترکیب نتایج و تعیین بهترین گزینه
  • سازگار با نسخه های مختلف ویندوز

 

مراحلی که پژوهشگر در انجام تحلیل سلسله مراتبی باید انجام دهد:

1- تعریف مساله و مشخص کردن هدف

هدف از انجام پژوهش چیست؟ و شما چه کاری می‌خواهید انجام دهید؟
مثلا: انتخاب مکان مناسب برای احداث زمین ورزشی، خرید خودرو، انتخاب بهترین روش برای تصمیم‌گیری، خریداری لپ تاپ مناسب

2- مشخص کردن معیارها

معیارهایی که برای انتخاب گزینه مناسب می‌خواهیم چیست؟
مثلا برای انتخاب مکان مناسب برای احداث زمین معیارهای زیر می‌تواند مدنظر قرار گیرد:
زمان پیاده‌سازی پروژه، مساحت زمین، محیط اطراف زمین، میزان نشست زمین، امنیت و…

3- تکمیل پرسشنامه

در این مرحله پس از طراحی و یا تایید پرسشنامه زوجی توسط شرکت آمارپیشرو باید پژوهشگر پرسشنامه را بین خبرگان توزیع و داده‌ها را جمع‌آوری کند.

مراحلی که شرکت آمارپیشرو در انجام تحلیل سلسله مراتبی می‌تواند انجام دهد:

1- ساختن درخت سلسله مراتبی

در مرحله اول با توجه به معیارها و گزینه‌هایی که پژوهشگر مشخص کرده است درخت سلسله مراتبی رسم می‌شود که در آن تمامی معیارها، زیرمعیارها و گزینه‌ها به وضوح مشخص می‌شود.

2- طراحی پرسشنامه خبرگان

در این مرحله پرسشنامه زوجی خبرگان که تمامی معیارها به صورت دو به دو با هم مقایسه می‌شوند، طراحی می‌گردد. برای امتیازدهی در پرسشنامه از مقیاس نه درجه ساعتی استفاده می‌شود.

3- مقایسه زوجی و تعیین وزن معیارها

در مرحله بعدی با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط پژوهشگر مقایسه زوجی انجام و وزن هر عامل مشخص می‌شود که وزن هر عامل، اهمیت آن عامل را نسبت به عوامل دیگر نشان می‌دهد.

4- مقایسه زوجی گزینه ها بر اساس معیارها

در این مرحله بعد از محاسبه وزن هر عامل، حال باید گزینه‌ها به صورت زوجی براساس عامل‌ها با هم مقایسه شوند.

5- محاسبه نرخ ناسازگاری

جهت بررسی قابلیت اطمینان در پرسشنامه زوجی خبرگان نمی‌توانیم از آلفای کرونباخ استفاده کنیم و در اینجا از نرخ ناسازگاری استفاده می‌شود. به زبان ساده تر می‌خواهیم بدانیم خبرگان شرکت کننده در این پژوهش تا چه اندازه جواب‌های نزدیک به هم و سازگار داده‌اند.

6- محاسبه اولویت های نهایی

حال در مرحله نهایی با استفاده از وزن گزینه‌ها و عامل‌ها، بهترین گزینه انتخاب می‌شود.